Fundusze Europejskie
Dobre projekty
„LUBIĘ POLSKĘ" – PROJEKT w ramach działania 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2013-10-28
W 2013 roku Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła po raz pierwszy realizację kampanii promującej turystyczne walory Polski na wybranych rynkach azjatyckich: chińskim, indyjskim i japońskim. W ramach projektu „Lubię Polskę!" zaplanowano działania uwzględniające użycie szerokiego spektrum narzędzi promocji komunikacji marketingowej, w tym tradycyjnych
i nowoczesnych kanałów komunikacji.
Sieć współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego
2013-07-17
Głównym celem projektu jest zacieśnienie współpracy z między instytucjami oferującymi kształcenie zawodowe z różnych krajów europejskich.
Społeczna przedsiębiorczość jako element aktywnej postawy obywatelskiej kobiet
2013-07-16
Tematem projektu jest społeczna przedsiębiorczość, która może przyczyniać się do rozwoju obywatelskich postaw kobiet. Projekt skupia swoją uwagę szczególnie na grupach defaworyzowanych- kobietach bezrobotnych, kobietach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Wspólne opowieści Europy
2013-07-16

Głównym celem projektu jest wsparcie wyzwań edukacyjnych, jakie stoją się przed starzejącą populacją Europy, poprzez wykorzystanie metody edukacyjnej “storytelling” do nawiązania współpracy między seniorami a młodzie

Modele współpracy między szkołami informatycznymi a sektorem informatycznym
2013-07-16
Ze względu na dynamiczną strukturę rozwoju i szybkość zmian, jakie w nim zachodzą, świat informatyki nieustannie się zmienia się. Te zmiany mają ogromny wpływ na firmy produkcyjne z tego sektora na całym świecie. Ludzie pracujący w tej branży muszą stale uzupełniać swoją wiedzę.
Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców
2013-06-24
Celem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych między członkami rodzin, w których rodzice wyjechali do pracy, pozostawiając swoje dzieci w domach.
Edukacja dla kobiet z obszarów wiejskich w Europie
2013-06-24
Badania przeprowadzone przez Unię Europejską wyraźnie wskazują, iż poziom zatrudniania kobiet z obszarów wiejskich jest niższy w stosunku do całej populacji, szczególnie kobiet 45+ , wiąże się to nierozerwalnie z niższymi kwalifikacjami oraz z utrudnionym dostępem do edukacji lub też brakiem informacji na temat fenomenu kształcenia przez całe życie.
Poprawa wizerunku uczelni i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
2013-06-20
Projekt „Poprawa wizerunku uczelni i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi” jest realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VI „Odnowa Obszarów Miejskich” dla działania VI.1 (Rewitalizacja obszarów problemowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
2013-06-20
"Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi" to projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura Społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura Kultury oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi
2013-06-20
"Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi" to projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego).