Fundusze Europejskie
Kapitał ludzki
Interpretacja wytycznych
2014-08-22

Instytucja Zarządzająca programem Kapitał Ludzki opublikowała – do wykorzystania przez beneficjentów, instytucje pośredniczące oraz instytucje pośredniczące II stopnia - interpretację dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r.’’.

 

Beneficjent przed zaangażowaniem osoby do projektu zobowiązany jest do zweryfikowania i zapewnienia, że wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach spełniają obydwa warunki kwalifikowalności, o których mowa powyżej. Wybór sposobu weryfikacji spełniania powyższych warunków kwalifikowalności należy do beneficjenta odpowiedzialnego za realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i aktualnymi Wytycznymi. Dopuszczalne są różne sposoby weryfikacji  warunków kwalifikowalności umożliwiające beneficjentowi zakwalifikowanie personelu zgodnie z Wytycznymi.

 

Może ona przebiegać na podstawie oświadczenia podpisanego przez osobę angażowaną do realizacji zadań w ramach projektu, niemniej jednak posiadanie oświadczenia przez beneficjenta nie zwalnia go z odpowiedzialności za spełnienie wymogów określonych w pkt 7 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych. Z drugiej strony, brak oświadczenia  nie może stanowić przesłanki dla uznania wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu za niekwalifikowalne, jeżeli instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie nie zidentyfikowała naruszenia w tym zakresie. Tak jak bowiem wskazano powyżej, możliwe są inne niż oświadczenie sposoby weryfikacji spełnienia warunków kwalifikowania personelu.

 

 

Ewidencja godzin i zadań dotyczy zadań realizowanych przez danego pracownika w ramach wszystkich projektów NSRO, bez uwzględniania zadań, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła. Tym niemniej, przy kwalifikowaniu wynagrodzenia personelu projektu na podstawie umowy o dzieło należy mieć na uwadze zapisy Podrozdziału 4.5.2 pkt 4 Wytycznych. Ewidencja godzin i zadań powinna mieć charakter „dziennika zajęć”, z której wynikać powinno, jakie zadania (według klasyfikacji zadań wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu), w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia.


http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Interpretacja_inst_zarz_kwal_wydatkow_POKL_17072014.aspx

Przedsiębiorcy i projekt non-profit
2012-07-30
To, że projekt musi pozostać przedsięwzięciem zorientowanym na osiągnięcie założonych celów, a nie zysków jest jasne, ale rozsądne warunki oparte na sprawdzonych prawach konkurencyjności mogą już być wskazówką jak osiągać wysoką jakość za właściwą cenę.   
Zmiany w priorytetach Kapitału Ludzkiego
2012-06-28
Od stycznia obowiązują nowe wersje dokumentów tworzących system realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem jednak modyfikacje objęły także meritum programu, czyli wysokości budżetów poszczególnych priorytetów oraz typy projektów, jakie można wdrażać.
Są jeszcze unijne dotacje na szkolenia
2012-03-09
Rok 2012 można śmiało nazwać przedostatnią prostą w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. W ramach PO KL do dyspozycji było ponad 11,5 mld euro. Kwota ogromna, największa w kontekście programu operacyjnego finansowanego ze środków EFS. I znacząca większość tych środków została już zakontraktowana.
Jak kwalifikować wydatki w Kapitale Ludzkim?
2012-01-03
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadzi w 2012 roku nowe zasady kwalifikowalności wydatków w programie Kapitał Ludzki. Zmiany budzą wielkie kontrowersje wśród specjalistów zajmujących się programem.
Środki z EFS to szansa na rozwój polskich uczelni
2011-10-19
Od 2008 r. polskie uczelnie mogą aplikować o środki w ramach dedykowanego im priorytetu IV PO KL "Szkolnictwo wyższe i nauka".  Największe środki przeznaczone są na projekty konkursowe w poddziałaniu 4.1.1, gdzie szkoły mogą starać się o pieniądze na programy rozwojowe uczelni.
Projekty innowacyjne w programie Kapitał Ludzki
2011-09-22
Projekty innowacyjne testujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stają się interesującą alternatywą dla standardowych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich atrakcyjność wzrasta tym bardziej, że pozostające do dyspozycji beneficjentów środki są coraz uboższe.
Analizujmy z głową, czyli gender jako podstawa projektów rozwojowych
2011-09-09
Świadomość znaczenia płci w procesach społecznych jest w Polsce wciąż niska, szczególnie dotkliwy jest brak narzędzi edukacyjnych na polskim rynku wydawniczym. Ale na rynku właśnie pojawiła się publikacja "Geneder mainstreming w projektach rozwojowych. Niezbędnik trenerski".
Warsztaty, budowa obiektów kultury i centrów informacyjnych
2011-08-31
Znaczenia kultury i dziedzictwa kulturowego nie da się podważyć. Obecnie wpływ tej sfery znacznie wykracza poza turystykę kulturalną i przyczynia się do rozwoju regionów, generuje dochody, nowe miejsca pracy, sprzyja przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Istnieją różne możliwości dofinansowania działań związanych z kulturą: od warsztatów teatralnych, które odbywają się w ramach zajęć pozaszkolnych, przez renowację budynków, po organizację międzynarodowych wystaw.
Niepełnosprawny nie znaczy wykluczony
2011-08-19
Do 2015 roku projekty z udziałem osób niepełnosprawnych będą miały większą szansę na otrzymanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie wyklucza wprowadzenia zmian  w kryteriach wyboru projektów lub wyodrębnienia puli środków, które zostaną przeznaczone na wsparcie tej grupy.