Fundusze Europejskie
Ludzie funduszy
Łukasz Bartkiewicz
Członek Zarządu i współwłaściciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 Bartkiewicz

Członek Zarządu i współwłaściciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Magister ekonomii, absolwent kierunku „Badania Operacyjne i Systemy Informatyczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uprawniony do samodzielnej reprezentacji, pełni ogólny nadzór nad spółką, zarządza finansami i koordynuje pracę analityków finansowych spółki. Doświadczenie z funduszami unijnymi sięga jeszcze czasów, kiedy wdrażano fundusze przedakcesyjne.

Autor i współautor projektów, których celem było pozyskanie dotacji, w szczególności w zakresie inwestycji przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Należą do nich m.in. projekty dotyczące rozbudowy mocy elektrociepłowni, modernizacji elektrociepłowni i ciepłowni, gospodarka odpadami, rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych, budowy sieci gazowych oraz projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Na jego koncie znajduje się pozyskanie dotacji dla 7 projektów biogazowych, w tym największej dotacji w Polsce na biogazownię.

Oprócz pozyskiwania dotacji, specjalizuje się w pozyskiwaniu kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Pozyskał już ponad 200 mln PLN kredytów dla firm. Wieloletnie doświadczenie i szerokie zainteresowania pozwoliły również na wyspecjalizowanie się z zakresu projektów IT (głównie data center).

Ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Programów Operacyjnych z następujących dziedzin specjalizacji:

  • działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, w tym eko-inwestycje,

  • wsparcie pośrednie przedsiębiorstw,

  • infrastruktura B+R.

Ekspert zewnętrzny do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powołany przez Instytut Paliw i Energii Odnawialnej jak również ekspert zewnętrzny do oceny wniosków w ramach działań 10.1 oraz 10.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powołany przez Instytut Nafty i Gazu.

Wszystkie projekty i pomysły, które dotąd realizował, owocowały ogromnymi sukcesami a towarzyszyły temu pasja i zaangażowanie – podkreślają znajomi.

Za swój osobisty sukces uważa fakt, że to m. in. dzięki jego zaangażowaniu spółka METROPOLIS pozyskała do tej pory już ponad 650 mln PLN dotacji.

Poza pracą zawodową fascynuje go sport i podróże. W wolnej chwili preferuje aktywny wypoczynek przy grze w kosza z przyjaciółmi a o pracy zapomina podróżując po świecie gdzie ma możliwość degustacji miejscowych specjałów.Barbara Bartkowiak
Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
 Bartkowiak
dr Barbara Bartkowiak
Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie
Od 1997 r. współtworzyła oraz wdrażała największe systemy finansowe w Polsce (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) oraz szkoleniowo-doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz PFP jest także prezesem Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund SA – obie instytucje są istotne dla otoczenia biznesu i samych przedsiębiorców, jeśli chodzi o dostęp do największych funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych w Polsce, funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu, usług szkoleniowych, doradczych i proinnowacyjnych. W latach 1974-1988 pracowała w Narodowym Banku Polskim,  a w okresie 1989-1996 w Pomorskim Banku Kredytowym: kolejno jako dyrektor departamentu-członek zarządu, wiceprezes, a następnie jako prezes zarządu. Kierowała projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006), które uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł. Aktualnie zarządza i kieruje innowacyjnymi projektami finansowanymi z PO IG (kwota dofinansowania – ponad 21 mln. zł). Laureatka wielu nagród i wyróżnień z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Autorka licznych publikacji i książek z zakresu finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł finansowania oraz wspierania innowacyjności.
Od 1997 r. współtworzyła oraz wdrażała największe systemy finansowe w Polsce (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) oraz szkoleniowo-doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz PFP jest także prezesem Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund SA – obie instytucje są istotne dla otoczenia biznesu i samych przedsiębiorców, jeśli chodzi o dostęp do największych funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych w Polsce, funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu, usług szkoleniowych, doradczych i proinnowacyjnych.

W latach 1974-1988 pracowała w Narodowym Banku Polskim,  a w okresie 1989-1996 w Pomorskim Banku Kredytowym: kolejno jako dyrektor departamentu-członek zarządu, wiceprezes, a następnie jako prezes zarządu. Kierowała projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006), które uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł. Aktualnie zarządza i kieruje innowacyjnymi projektami finansowanymi z PO IG (kwota dofinansowania – ponad 21 mln. zł).

Laureatka wielu nagród i wyróżnień z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Autorka licznych publikacji i książek z zakresu finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł finansowania oraz wspierania innowacyjności.
Karina Bedrunka
Dyrektorka Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
 BedrunkaBieżący rok rozpoczęła od spektakularnego sukcesu – wraz z ponad 120-osobowym zespołem i we współpracy z dwiema jednostkami samorządowymi: Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu – pozyskała dla Opolszczyzny ponad 100 mln euro dodatkowych środków unijnych w ramach konkursu o tzw. Krajową Rezerwę Wykonania. Od 2004 r. kieruje Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Odpowiedzialna za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz koordynację realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na poziomie regionalnym. Wcześniej, w latach 1999-2004, w tej samej jednostce brała udział przy tworzeniu systemu wdrażania PHARE w województwie opolskim, tworzeniu systemu wdrażania ZPORR oraz koordynowała prace związane z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W latach 2002-2008 pełniła funkcję kierownika projektu RITTS INBO, w ramach którego powstała ,,Regionalna strategia innowacji dla województwa opolskiego na lata 2004-2013’’ oraz projektu INNOVATION COACH, IMIS, dotyczącego wdrażania innowacji i nowych rozwiązań technologicznych w województwie opolskim.

Była członkiem zespołu koordynującego aktualizację ,,Strategii rozwoju województwa opolskiego’’ oraz ekspertem w ramach projektu „Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – Foresight Regionalny do 2020 r.”. W 1998 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku zarządzanie i marketing (specjalizacja: samorząd terytorialny) Politechniki Opolskiej, a w 2008 r. tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2006 r. wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Opolskiej w zakresie zarządzania finansami publicznymi oraz zasobami ludzkimi. Prywatnie mężatka, mama 2,5-letniego syna. W wolnym czasie sięga po dobrą książkę lub biega na długich dystansach.


Teresa Bogacka
Prezes zarządu - dyrektor generalny Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Urodziła się w Lublinie. Ukończyła Technikum Handlowe im. Vettera w Lublinie, a następnie w 1982 r. studia wyższe na UMCS na kierunku administracja. Jest absolwentką menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym studiów zagranicznych Uniwersytetu Lancashire UK oraz Uniwersytetu de Paul USA, a także wielu kursów menedżerskich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, zmianami w gospodarce i edukacji. Jest doświadczonym menedżerem. Od 1987 roku pełniła samodzielne funkcje kierownicze w organach administracji państwowej i instytucjach szkoleniowych.

W połowie 1999 roku, jako doświadczony i dobrze przygotowany zawodowo i kompetencyjnie menedżer,  przejęła obowiązki prezesa zarządu - dyrektora generalnego Fundacji „OIC Poland”.

 Jest pomysłodawcą, założycielem i twórcą, a od 2001 roku -kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kompleksowo zarządza działalnością uczelni, w której w roku akademickim 2010/2011 studiuje ponad 11 tys. studentów. Obecnie instytucje kierowane przez nią, czyli WSEI oraz Fundacja „OIC Poland”, są największym we wschodniej Polsce realizatorami projektów szkoleniowych, doradczych i społecznych.

Aktualnie Fundacja „OIC Poland” realizuje 27 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości przekraczającej 47 mln złotych. Większość inicjatyw prowadzonych przez Teresę Bogacką wykracza poza zajmowane przez nią stanowisko i nie należy do jej obowiązków służbowych. Podejmuje jednak te działania, kierując się chęcią rozwoju uczelni i fundacji, wyprzedza wszystkich o krok. Praca jest jej pasją, przyjemnością, która determinuje ją do ciągłego podejmowania wyzwań i poszukiwania nowych rozwiązań.

Pomimo ogromu zajęć i obowiązków, znajduje czas na swoje hobby – muzykę klasyczną, czytanie literatury pięknej i science-fiction.
Norbert Budzisz
Ekspert w zakresie funduszy unijnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Urodzony w Zielonej Górze, warszawiak z wyboru. Ukończył studia magisterskie na WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski) na Wydziale Historii. Jest też absolwentem studiów podyplomowych UAM w Poznaniu (kierunek „Administracja publiczna”), Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek „Polski samorząd w Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy unijnych”), SGH (Podyplomowe Studium Administracji Europejskiej, Funduszy Unijnych i Polityki Gospodarczej”) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Warszawie (Specjalistyczne Studium Zawodowe „Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE”).

Funduszami unijnymi zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji samorządowej i rządowej, a także w sektorze MSP. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej z różnych programów operacyjnych (RPO, PROW, POKL i POIG) i pozaunijnych mechanizmów dotacyjnych (Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) oraz nadzoruje rozliczanie i zarządza projektami.

Jest także szkoleniowcem oraz wykładowcą.  Prelegent na cyklu konferencji poświęconych możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych przez Kościół i jego osoby prawne, wykładowca na konferencjach organizowanych przez Bank BPH, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Tata wspaniałej córki Dagmary, studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego wielką pasją jest taniec towarzyski; chodzi na zajęcia do Egurolla Dance Studio w Warszawie. W pierwszym turnieju w jakim startował (turniej amatorski w EDS, poziom dla początkujących) zdobył złoty medal w swojej kategorii. Dużo pływa, sezonowo jeździ na nartach i gra w koszykówkę. Ulubiona muzyka to dance i heavy metal, ulubione miejsca wakacyjne – Półwysep Helski w lecie oraz trasy zjazdowe w zimie.