Mj Media

Standard minimum – standard maksimum. Równość szans w projektach PO KL.

Marzec 2010 
Poznań


Goździk, rajstopy, wyroby czekoladopodobne? Z czym jeszcze kojarzą Państwo Święto Kobiet? Z reliktem, z bezpowrotnie minionym ustrojem? A może z naprędce kupionym i wręczonym koleżance tulipanem? W tym roku przypada 100 rocznica ustanowienia w dniu 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet. To zobowiązuje! Nie tylko do pamięci (drodzy Panowie), ale też do dalszych starań (drogie Panie).
Archiwum szkoleń

Kodeks postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach PROW 2007-2013
Data: 10-11 XII 2009

Pomoc publiczna w ramach RPO WSL 2007-2013
Data: 2-3 XII 2009

Procedura zaprojektuj i wybuduj w kontekście projektów realizowanych w ramach RPO WSL
Data: 3-4 XI 2009

Podatek VAT w kontekście projektów realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013
Data: 14-15 X 2009 i 12-13 X 2009

Zasady obliczania i wypłacania rekompensat za świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych MRR.
Data: 30 IX 2009

Płatności zaliczkowe i wydatki kwalifikowalne
Data: 26 X 2009

Prawne aspekty umowy o dofinansowanie
Data: 14 X 2009

Pomoc publiczna
Data: 2-3 XII 2009

Realizacja projektów typu „Zaprojektuj i wybuduj”
Data: 13 X 2009

Rozliczanie projektów unijnych
Data: 18 IX 2009

Zakupy wewnątrzwspólnotowe oraz import towarów w ramach Unii Europejskiej – taryfy celne, system preferencji, ustalanie zmian i interpretacji
Data: 24 IX 2009

Zarządzanie pracownikami
Data: 3-4 VII 2009

Określenie przedsiębiorcy według formy prowadzenia działalności gospodarczej dla 18 osób
Data: 06 VII 2009

Zamówienia publiczne w kontekście projektów współfinansowanych ze środków UE
Data: 29 VI 2009

Metodologia tworzenia studiów wykonalności na potrzeby projektów finansowanych w ramach RPO
Data: 8 VI 2009

Obowiązki beneficjenta RPO w świetle wymagań Komisji Europejskiej w związku z implementacja dyrektywy 85/337/WE
Data: 4 VI 2009

Obowiązki beneficjentów w zakresie raportowania poniesionych wydatków przy realizacji projektów dofinansowanych z EFRR
Data: 3 VI 2009

Obowiązki związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z EFRR
Data: 14-15 V 2009

Zagadnienia i problematyka wsparcia finansowego dla beneficjentów RPO udzielanego przez organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty
Data: 28 IV 2009

Poradnik dobrych praktyk beneficjenta RPO – czyli wskazanie najczęściej popełnianych błędów na każdym etapie realizacji projektu współfinansowanego z EFRR
Data: 27 IV 2009

Metodologia PCM w projektach europejskich
Data: 16 IV 2009

Regulacje prawne z zakresu finansów i innych przepisów warunkujące prawidłowe wydatkowanie środków unijnych
Data: 15 IV 2009

Pomoc publiczna
Data: 8-9 IV 2009

Umowa o dofinansowanie – prawa i obowiązki beneficjenta RPO
Data: 26 III 2009

Metodologia PCM w projektach europejskich
Data: 25 III 2009

Analiza Eknomiczno-Finansowa
Data: 24 III 2009

Zarządzanie Projektami w ramach PO KL
Data: 18-19 II 2009

Metodologia tworzenia studiów wykonalności na potrzeby projektów finansowanych w ramach RPO
Data: 11-12 III 2009

Jak zapobiegać i unikać nieprawidłowości i błędów w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej
Data: 2-3 II 2009

Prawne aspekty ustanawiania zabezpieczeń w umowach o dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej
Data: 15-16 XII 2008

Warsztaty – wniosek o płatność
Data: 12 XII 2008

Warsztaty tworzenia projektów w ramach EFS
Data: 4-5 XI 2008

Działanie 4.2. System informacji kulturalnej
Data: 19 XI 2008

Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa
Data: 14 XI 2008

Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem
Data: 13 XI 2008

Działanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa wyższego i 8.3. Infrastruktura szkolnictwa ustawicznego
Data: 30-31 X 2008

Działanie 6.2.2. Rewitalizacja - „duże miasta”
Data: 28 X 2008

Działanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”
Data: 23 X 2008

Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
Data: 21 X 2008

Podatek VAT w kontekście projektów współfinansowanych z EFRR
Data: 16-17 X 2008

Przygotowanie projektu szkoleniowego dla przedsiębiorstwa. Jak uniknąć nadmiaru biurokracji
Data: 02 X 2008

Pozyskiwanie środków unijnych na inicjatywy gospodarcze w gminie
Data: 15 X 2008

Własna firma a podatki i księgowość
Data: 13 X 2008

Im się udało – dobre praktyki z terenu gminy Data: 08 X 2008 Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej Data: 06 X 2008

Zatrudnienie pracowników i pozyskiwanie środków na zatrudnienie
Data: 29 IX 2008

Praktyka tworzenia i realizacji projektów szkoleniowych
Data: 22-23 IX 2008  

Praktyka tworzenia i realizacji projektów w ramach EFS
Data: 16-17 IX 2008

Możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2007-2013. Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze
Data: 09 X 2008 i 02 IX 2008

Zarządzanie projektem unijnym – praktyka przygotowania i realizacji projektu. Warsztaty efektywnego korzystania ze środków UE.
Data: 19-20 VII 2008

Jak dofinansować festyn, przedszkola i szkoły. Warsztaty pozyskiwania środków EFS dla samorządów.
Data: 15 IV 2008

Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez działania na rzecz edukacji, integracji społecznej i zatrudnienia
Data: 7-8 II 2008

Integracja społeczna – warsztaty dla instytucji pomocy społecznej
Data: 11-12 II 2008

Pozyskiwanie środków z EFS
Data: 21-22 II 2008

Wyrównywanie szans edukacyjnych – możliwości wspierania szkół i p lacówek edukacyjnych. Pozyskiwanie środków na działanie przedszkoli.
Data: 26-27 II 2008

 Polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów MJ Media
webdesign, sklepy internetowe, strony www