Fundusze Europejskie
Słownik funduszowy
Infrastruktura i Środowisko PO
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesne ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Innowacyjna Gospodarka PO

Jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności) na lata 2007-2013. Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013

Instytucja Płatnicza
Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju - dokument planistyczny określającym cele i kierunki rozwoju regionalnego państwa na okres 25 lat.
Dokumenty programowe (operacyjne) dokumenty w postaci programów operacyjnych lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy strukturalnych i towarzyszących im środków krajowych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe programy operacyjne, regionalne programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju. Dokumentami programowymi najwyższej rangi są obecnie: Narodowy Plan Rozwoju (NPR) oraz Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). W nowej perspektywie NPR zostanie zastąpiony przez Strategię Rozwoju Kraju 2007 - 2015 (SRK), PWW przez Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO).
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (DG Regio) departament Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za zmniejszanie społeczno-gospodarczych zróżnicowań pomiędzy regionami UE. Jej zadaniem jest m.in. alokacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby rozwoju regionów wchodzących w skład państw członkowskich.
Działanie instrument pomocy wdrażający priorytet operacyjny w ramach programu operacyjnego, o odrębnym przeznaczeniu i zasadach realizacji; grupa projektów realizujących ten sam cel w ramach priorytetu programu operacyjnego.
Instytucja (lub kilka instytucji) krajowa, regionalna lub lokalna, wyznaczona przez państwo członkowskie. Zadaniem tego organu jest przygotowywanie i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce Instytucją Płatniczą jest Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.
Instytucja Pośrednicząca
Jednostka, której Instytucja Zarządzająca przekazuje część uprawnień. Do jej zadań należy przygotowanie rocznych prognoz wydatków oraz raportów z realizacji programu, zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowych, przedkładanie i potwierdzanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, której podlega. 

Instytucja Zarządzająca
Właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spójności,
Interreg
W znanym dotąd kształcie podobnie jak pozostałe trzy inicjatywy wspólnotowe - odchodzi w niepamięć. Jednakże sama współpraca transgraniczna "awansuje" do rangi trzeciego celu unijnej polityki spójności o nazwie Europejska Współpraca