Fundusze Europejskie
Słownik funduszowy
Kapitał ludzki PO
Kapitał ludzki PO program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca
Kategorie interwencji funduszy strukturalnych
Obszary/zagadnienia tematyczne objęte pomocą na zasadach obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej. Dziedzina interwencji Funduszy strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są
Komisja Europejska
Organ reprezentujący Unię Europejską, składa się z 27 komisarzy, wybieranych na okres 5 lat. Komisja Europejska ma prawo inicjatywy ustawodawczej, uprawnienia do koordynacji działań wspólnotowych, kontroli stosowania prawa wspólnotowego
Komisja Oceny Projektów
Komisja powoływana przez beneficjenta końcowego do oceny merytorycznej wniosku o finansowanie projektu. Ocena Komisji stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendowanych do akceptacji dyrektorowi instytucji
Komitet Monitorujący
Podmiot powoływany przez kraj beneficjenta dla celów oceny i nadzorowania danego programu operacyjnego. Jego zadaniem jest m.in. zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, akceptowanie uzupełnienia programu, okresowe badanie postępu
Komitet Sterujący
Ciało opiniujące, które rekomenduje instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, zarządom województw albo właściwym ministrom listy projektów zgodnie z zasadami wyboru projektów.
Koszty kwalifikowalne
Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. Zasady kwalifikowalności wydatków, określane w odniesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu
Kryteria wyboru projektów
Zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w uzupełnieniu programu operacyjnego, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych.
Kwalifikowalność projektów
Projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych, jeśli jest zgodny z wymogami danego funduszu i z politykami wspólnotowymi oraz jest spójny z zatwierdzonym programem operacyjnym
Kwalifikowalność wydatków
Rozpoczęcie kwalifikowalności kosztów w obecnym okresie programowania wyznaczały dwie daty: wskazana w traktacie akcesyjnym, czyli 1 stycznia 2004 r. oraz dzień wejścia w życie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czyli 2 marca 2004 r.
Kwantyfikacja
Przedstawianie w postaci liczbowej efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.